ChhiaN Tan Pek-siu si() sam-su

 

4 goeh 26 jit tng-lai, Taipak e peng-iu theh chit hun

Tan pek-siu sian-siN ti bang-lo kong goa e si-hui e mih-kiaN,

lai-iong chho-goN lian-phian. I ui kau-hoe Lomaji si-tiong

koh gong-tiong. Soah put tek chhiu-toaN, i-ke-loan-chin,

theng khoai chi-si, goa hoan-pok kui hang khoaN i e sim thai.

 

(1)  I kong  i bat goa 20ni i-siong, goa bo ai  Taioan toklip....

chin ho chhio(好笑), si-m si koai qoa bochham-ka Tai-tok e cho-chit?

    Goa bat i si ti 1985ni, goa ti TangkiaN chham peng-iu

cho-chit “Taioan Hak-sut Gian-kiu Hoe” cho hoe-tioN

si-chun,  

bo kui-ni i chiu chin chio chham ka “Hoe “ e oah tong, ma 

bo koh kiN bin.

(2)  I kong goa m-bat chham ka Taioan e bin-chu hek si toklip un-tong.

che chham kau-hoe Lomaji u siaNkoan-he?

1.    1987ni i cheng, goa u kin 20ni bue-tang tng lai Taioan.

(goa lau-pe koe-se si, u sin-chheng ma bochun goa hoe kok)

che si ui siaN-mih?(si in-ui goa “tong hui”(通匪)?)

2.    Lim ka cho-sun cham-an, TangkiaN u kng koaN-chha iu-heng,

goa choan ke 5 e lang long chham ka, li ne?

3.    Bi-le-to su-kiaN au, ti TangkiaN e yoyogi pan oah-tong,

hoe-tiuN e tui-lian li kam chai si siaN sia e?

4.    Bin-chin-tong seng-lip au, khng leng-siong sian-siN chhoa

thoan hong-mng hai-goa, ti TangkiaN Ha-San-Hoe ian kang,

kok chiong oah-tong, bo khaN li e iaN?

5.    Bin-chin-tong hong mng Jitpun ti TangkiaN e Thohng

chhai koan e hoan-geng am-hoe, u hoat-piau hoan-geng

siaN-beng, li kam chai iaN si siaN sia e? siaN soan-thok e?

6.    Ng-hoa keng-soan chong-thong soah ho kok-bing-tong siu-li si, Tang-kiaN e Tai-oan lang thoan-the lian-hap hoat piau siaN-bing, li kam chai si siaN lang sia e?

(3)  1985 ni 7 goeh. Se-tai-hoe kiat-sok cheng, Ong Iok-dek sian-siN

u kong i beh hong-khi i so siat-ke e Tai-gu Lomaji, beh chhai-iong

kau-hoe e Lomaji,(goa u chai-tiuN).

Tan si, I koe-se cheng, choe au chit piN lun-bun lai –te peng bo chiong i ti “Taigu-Kang-cho” chi-tek(指摘) kau-hoe Lomaji e Khoat-tiam kah chha-chho ka hoN-teng.

(4)  Kauhoe Lomaji m si sin-seng put-kho chhin-hoan(侵犯).

ui si-mih tioh choat-tui hok-chiong? koe-khi kai kui-a pai, ui si-mih

bin-chu si-tai tian-to(顛倒) bue sai kai?

Ong sian-siN kong e m si seng-chi(聖旨), ui si-mih bo hok-chiong bue sai tit? Goa ui Tai-gu gian-kiu Lomaji hoan si-mih choe, li kong?

goa thiat-thau thiat bue hoan tui po-pho-mo-ho, li peng “in-siong” kong goa e im piau siong po-pho-mo-ho, li kin pun loan lai!

(5)  Ong sian-siN koe-se si goa sui-si sia chit phiN mih kiaN ti Bi-kok e

Tai-oan-kong-lun-po” kai-siau Ong sian-siN tui Tai-gu e kong-hian. Tan-si, goa cheng-lai m bat kong goa si i e hak-seng, ma m bat kong koe goa ke-seng i! (na u, chhiaN theh cheng-ku chhut lai, mai loan kong).

(6)  Thong-iong gugian impiau seN cho iN ah piN, li na chai, li be kong

si-mih “loan-chau-chau”! Ki-sit si li e sim-thai u bun-teh, loan-chau-chau! Tho lun bun-teh tioh chiau-po-lai, kong cheng-ku, na chhin chhiuN li chit khoan e kong hoat, e ho lang phui chhui noa!

(7)  Goa tui kau-Lo chin liau-kai, li peng si-mih kong goa m-bat oh koe,

ma oan-choan be hiau sia, chi khoan siuN koe iu-ti, bu-liau!

(8)  Tailam cho-chit tong-iong gi-gian hiap hoe si, goa u kong tian-oe

chhiaN Li han-ui kau-siu chham ka, tan-si goa choat tui bo “pai-thok” i cho si-mih “lam-pou e chong-chiau-chip-jim”, na m si li peh-chhat, tioh si i peh-chhat.

(9)  Goa chin chun keng Taioan tioN-lo-kau-hoe, ma kheng teng kau-lo e

kong-hian, so-i put jim kau-Lo e khoat-ham ke-siok chun-chai lok-khi. Tan-si goa chin sit-bong, kau-hoe keng-jian(竟然) u chit-khoan chui-chun e bok-su! Amen!

 

                        2001, 4, 28.

                        Kho kik-dun ti Ko-hiong

 

**Goa bat ti Tai-oan e po-choa hoat piau koe siphiN bun-chiong hoN-teng R.O.C., khian-chek Tiong-kiong, chu-tiuN tok-lip, li long

bu-ti! m sin be goa e chheh “Tai-oan geng-sim lok” thak khoaN mai le!