(南天書局2000年出版,著作權所有,請勿供商業使用)

(小王子網路版中,有小部分特殊漢字,例如Ngai「我」的客語漢字,因屬於特殊造字,目前電腦上顯現不出來,請見諒。通用拼音部分則都沒問題)

 

11

第二隻星仔頂高核等个係盡奢鼻个人。【圖27】

佢看啊著小王子來定定,遠遠就喊講:「啊!啊!B黏邊愛接受一個欽慕者个訪問。」

因為對奢鼻个人來講,所有其他个人都係欽慕佢个人。

恁早霎,」小王子講:「你戴个帽仔恁趣怪。」

 

11

Ti ngi zak sén è dàng gó het dèn ge he cin sá pi ge ngintu ngi siip cit

Gi kon dò sèu vong zìi tin tinyèn yèn ciu hém gòng:「ÀÀNgai ngiam bién oi ziap su yit ge kím mu zà ge fòng mun

n vi dui sá pi ge ngin loi gòngsò yiú ki tá ge ngin du he kím mu gi ge ngin

Àn zò cí,」sèu vong zìi gòng:「Ngi dai ge mo è àn ci guai。」

 

註解

 

  1、恁早霎:早安。       2、趣怪:有趣又奇怪,又作「生趣」。

 

 

 

 

91

 

27

 

 

 

92

「這係行禮用个帽仔,」奢鼻个人講:「有人對B喝采央時,B做得拿起帽仔來行禮。可惜,都無人對這經過。」

「仰仔?」小王子講。佢毋瞭解這奢鼻个人講麼介東西。

撘手!撘手!」佢指揮小王子講。

小王子撘手。奢鼻个人就拿起帽仔行禮。

「這比拜訪國王較有意思,」小王子自言自語。佢又再過撘手,奢鼻个人咩再過拿起帽仔來行禮。

恁樣做了五分鐘過後,小王子感覺寡剌剌仔,無變化,漸漸仔煩躁起來。

「愛仰仔你正會拿下帽仔來哪?」小王子問。

毋過奢鼻个人無聽著佢个話。除忒誐个話以外,奢鼻个人聽毋著其他个話。

「你斷真恁欽慕B係麼?」佢問小王子。

「『欽慕』--該係麼介意思?」

 

註解

 

 1、撘手:拍手。

2、寡剌剌仔:單調。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Yà he hang lí yiung ge mo è,」sá pi ge ngin gòng:「Yiú ngin dui ngai hot cài ge yóng siingai zo det ná hì mo è loi hang líKò sitdu mo ngin dui yà gín go。」

Ngiòng è?」sèu vong zìi gòngGi m liàu giè yà sá pi ge ngin gòng mà gie dúng sí

Dap sùDap sù!」gi zìi fí sèu vong zìi gòng

Sèu vong zìi dap sùSá pi ge ngin ciu ná hì mo è hang lí

Yà bì bai fòng guet vong ka yiú yi sii,」sèu vong zìi cii ngien cii ngíGi yiu zai go dap sùsá pi ge ngin me zai go ná hì mo è loi hang lí

An ngiong zo liàufún zúng go heusèu vong zìi gàm gok gùa lat lat èmo bien faciam ciam è fan cau hì loi

Oi ngiòng è ngi zang voi ná há mo è loi no?」sèu vong zìi mun

M go sá pi ge ngin mo táng dò gi ge faCu tet ó nò ge fa yí ngoisá pi ge ngin táng m dò ki tá ge fa

Ngi don zíin àn kím mu ngai he mo?」Gi mun sèu vong zìi

「『Kím mu--ge he mà gie yi sii?」

 

 

 

 

94

「欽慕个意思係講你認為佇這星仔頂高,B係最緣投个、衫著到最派頭个、最有錢合最有智慧个人。」

「毋過你係這星仔頂高唯一个人啊!」

「做做好心。照樣欽慕B,誐B。」

「B欽慕你,」小王子講。佢聳一下肩頭,繼續講:「這底肚有麼介分你恁樣興嘟嘟仔哪?」

小王子走開哩。

「大人實在盡搞怪,」佢自言自語。佢繼續佢个旅程。

 

註解

 

1、               緣投:英俊。          

2、派頭:穿得很漂亮。

3、興嘟嘟仔:興趣很濃的樣子,也作「興蹀蹀仔(him dia dia è)」。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Kím mu ge yi sii he gòng ngi ngin vi du yà sén è dàng góngai he zui yen dau gesám zok do zui pai teu gezui yiú cien gak zui yiú zii fi ge ngin

M go ngi he yà sén è dàng gó vi i ge ngin a!」

Zo zo hò símZeu yong kím mu ngaió nò ngai。」

Ngai kím mu ngi,」sèu vong zìi gòngGi cung yit ha gién teugi siuk gòng:「Yà dí dù yiú mà gie bún ngi an ngiong him du du è no?」

Sèu vong zìi zèu kói lè

Tai ngin siit cai cin gàu guai,」gi cii ngien cii ngíGi gi siuk gi ge lí cang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

 

   

12

下背一隻星仔頂高核等个係一個酒鬼仔。這係

  當短个拜訪,毋過這訪問害佢當鬱悴。

「你佇該做麼介?」佢問酒鬼仔。佢看著酒鬼

  仔恬恬仔坐適一堆空酒罐仔一堆裝酒个罐仔

  頭前。【圖28

「B啉酒啊!」酒鬼仔在過在過仔講。

「你做麼介愛啉酒哪?」小王子問。

「恁樣B正做得腆忘忒,」酒鬼應佢。

   

 

 

 

28

 

 

97

12

Há boi yit zak sén è dàng het dèn ge he yit ge ziù gùi èYà he dóng dòn ge bai fòngm go yà fòng mun hoi gi dóng vut zut

Ngi du ge zo mà gie?」Gi mun ziù gùi èGi kon dò ziù gùi è diám diám è có di yit dói kúng gon è láu yit dói zóng ném ziù ge gon è teu cientu ngi siip bat

Ngai lím ziù a!」ziù gùi è cói go cói go è gòng

Ngi zo mà gie oi lím ziù no?」sèu vong zìi mun

An ngiong ngai zang zo det tièn mong tet,」ziù gùi è en gi

 

 

註解

 

1、   下背:下面。

2、   酒盎仔:酒瓶。 

 3、淰:滿滿的,如:「茶罐肚裝淰淰个茶。

 4啉酒:喝酒。

 5、腆忘:忘記。

 

 

 

 

 

 

 

 

98

「腆忘麼介哪?」小王子問。佢為酒鬼仔感覺艱苦。

「腆忘B个見笑,」酒鬼仔頭攋攋仔,自家承認講。

「見笑麼介?」小王子堅持問佢,佢想幫忙佢。

「見笑啉酒。」講了這話,酒鬼仔無再過講麼介,歸隻人恬趖趖仔

小王子毋瞭解。佢離開哩。

佇佢繼續其旅程該下,佢自言自語:「大人實在非常非常搞怪。」

 

 

註解

 

 1、見笑:丟臉。

 2、頭攋攋仔:頭低低地。

 3、緊:一直。

 4、歸隻人:整個人。

 5恬趖趖仔:靜靜的、很可憐的樣子。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Tièn mong mà gie no?」sèu vong zìi munGi vi ziù gùi è gàm gok gién kù

Tièn mong ngai ge gien seu,」ziù gùi è teu lai lai ècii gá siin ngin gòng

Gien seu mà gie?」sèu vong zìi gién cii mun gigi siòng bóng mong gi

Gien seu gìn lím ziù。」gòng liàu yà faziù gùi è mo zai go gòng mà giegúi zak ngin du diám so so è

Sèu vong zìi m liàu gièGi li kói lè

Du gi gi siuk giá lí cang ge hagi cii ngien cii ngí:「Tai ngin siit cai fí song fí song gàu guai。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

13

第四隻星仔屬於一個實業家。佢當無閒當無閒;小王子來到,佢連頭林都無擎起來看。【圖29

「恁早霎!」小王子對佢講:「你食个煙烏忒哩。」

「三加二係五,五加七係十二,十二加三係十五。恁會早。十五加七係二十二,二十二加六係二十八。B無時間好再過點煙。二十六加五係三十一。哎唷!恁樣總共係五億零一百六十二萬兩千七百三十一。」

 

13

Ti si zak sén è suk yi yit ge siit ngiap gáGi dóng mo han dóng mo hansèu vong zìi loi dogi lien teu na du mo kia hì loi kontu ngi siip giù

Àn zò cí!」sèu vong zìi dui gi gòng:「Ngi siit ge yén vú tet lè。」

Sám gá ngi he諢Agá cit he siip ngisiip ngi gá sám he siip 諢CÀn voi zò Siipgá cit he ngi siip ngingi siip ngi gá liuk he ngi siip batNgai mo sii gién hò zai go diàm yénNgi siip liuk gáhe sám siip yitAi ioAn yong zùng kiung heyi lang yit bak liuk siip ngi van liòng cién cit bak sám siip yit。」

 

 

 

 

101

                               

29

 

註解

 

 1、食个煙烏忒哩:抽的煙熄了。

 2、點煙:點著香煙。

 

 

 

 

 

102

「五億麼介東西?」小王子問。

「喔!你還佇該位?五億零一百萬--B無辦法停下來……B有盡多愛算。B關心重要个事情,B做毋得胡言亂語。二加五係七……

「五億零一百萬麼介?」小王子又問。佢無問就好,一問出問題,無得著答案,佢絕對毋會放過。

實業家擎起頭林。

「B核佇這五十四年个期間,分人攪亂三擺。第一擺係二十二年前,一群目珠花花个大雁毋知對奈鬼地方飛來。句句嘎嘎朗杈杈仔,舞到奈仔都毋安靜,害B加毋著四滿。第二擺,十一年前,B發風溼,無辦法正停下來。B無時間好運動,B無時間好逛來逛去。第三擺--就係這擺。該下B講,五億零一百萬……

「韘妐U麼介?」

實業家突然瞭解:係無回答佢个問題,就無安靜个希望。

「韘妐U个細東西。」佢講:「P成時佇天頂看著个。」

「烏蠅?」

 

註解

 

 1、目珠花花:眼花花地。

 2、句句嘎嘎:嘰嘰喳喳的吵鬧聲。

3、   朗杈杈仔:很大聲的樣子。

4、   滿、擺、到:次。

 3發風濕:患風濕症。「發」,讀做「bot」,如:「發夢;發風落雨(bot

      fúng lok ì)

 

 

 

 

 

 

 

103

yi mà gie dúng sí?」sèu vong zìi mun

ÒNgi han du ge viyi lang yit bak van--Ngai mo pan fap tin há loi…Ngai yiú cin dó oi sonNgai gúan sím cung yeu ge sii cinngai zo m det fu ngien lon ngíNgi gáhe cit…

yi lang yit bak van mà gie?」sèu vong zìi yiu munGi mo mun ciu hòyit mun cut mun timo det dò dap ongi ciet dui m voi biong go

Siit ngiap gá kia hì teu na

Ngai het du yàsiip si ngien ge ki giénbún ngin yèu lon sám bàiTi yit bài he ngi siip ngi ngien cienyit kiun muk zú fá fá ge tai ngien m dí dui nai gùi ti fóng bí loiGi gi ga galong ca ca èmù do nai è du m ón cinhoi ngai gá m cok si mánTi ngi bàisiip yit ngien cienngai bot fúng siipmo pan fap zang tin há loiNgai mo sii gién hò yiun tungngai mo sii gién hò ong loi ong hiTi sám bài--ciu he yà bàiGe ha ngai gòngyi lang yit bak van…

Giá bak van mà gie?」

Siit ngiap gá tut yen liàu gièhe mo fi dap gi ge mun ticiu mo ón cin ge hí mong

Giá bak van ge se dúng sí。」gi gòng:「Én sang sii du tién dàng kon dò ge。」

Vú yin?」

 

 

 

 

104

「毋係!毋係!細細仔會个東西。」

蜂仔?」

「毋係!毋係!係該兜害懶尸人發夢个金色細東西。B關心重要个事情,B个人生無時間好閒下來發夢。」

「哦!你講个係星仔?」

「嗯!係啦!星仔。」

「你愛對這五億隻星仔仰般?」

「B愛對這五億隻星仔仰般?」

「係啊!」

「無啊!B佔有佢兜。」

「你佔有這兜星仔?」

「係啊!」

「毋過,B看過一個國王,佢……

「國王毋係佔有,佢兜統治定定。這完全無共樣。」

「你佔有這兜星仔有麼介好處哪?」

「這分B發財啊!」

「你發財愛做麼介?」

 

註解

 

 1、蜂仔:蜜蜂。

 2、發夢:作夢。

 

 

 

 

 

 

105

M heM heSe se è voi ngiap ge dúng sí。」

Púng è?」

M heM heHe ge déu hoi nán síi ngin bot mung ge gím set se dúng síNgai gúan sím cung yeu ge sii cinngai ge ngin sén mo sii gién hò han há loi bot mung。」

ÓNgi gòng ge he sén è?」

He laSén è。」

Ngi oi duiyi zak sén è ngiòng bán?」

Ngai oi duiyi zak sén è ngiòng bán?」

He a!」

Mo aNgai ziam yiú gi déu。」

Ngi ziam yiú yà déu sén è?」

He a!」

M gongai kon go yit ge guet vonggi……

Guet vong m he ziam yiúgi déu tùng cii tin tinYà van cion mo kiung yong。」

Ngi ziam yiú yà déu sén è yiú mà gie hò cu no?」

Yà bún ngai fat coi a!」

Ngi fat coi oi zo mà gie?」

 

 

 

 

106

「係有人發現新个星仔,B正做得買還啊多星仔。」

「這個人,」小王子自言自語:「講法有兜仔像該酒鬼仔……

毋過,佢還有盡多問題愛問。

「有麼介步數做得佔有這兜星仔?」

「星仔屬於麼儕?」實業家當無耐心問佢。

「B毋知。毋屬於任一儕人。」

「恁樣,佢兜屬於B,因為B係第一個想著个。」

「就這隻條件定定?」

「當然!你尋著一粒毋屬於任一儕人个鑽石,佢就係你个。你發現一隻毋屬於任一儕人个海島,佢就係你个。你得著別儕無个想法,你申請專利,佢就係你个。B俟係恁樣个情形。B佔有星仔,因為無人比B先有這想法。」

「嗯,確實係。」小王子講:「你愛仰仔處理這兜星仔?」

 

 

註解

 

1、   步數:方法、辦法。

2、   任一儕人:任一個人。

 3、俟係:就是。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

He yiú ngin fat hien sín ge sén èngai zang zo det mái han a dó sén è。」

Yà ge ngin,」sèu vong zìi cii ngien cii ngí:「Gòng fap yiú déu ciong ge ziù gùi è…

M gogi han yiú cin dó mun ti oi mun

Yiú mà gie pu su zo det ziam yiú yà déu sén è?」

Sén è suk yi mà sa?」siit ngiap gá dóng mo nai sím mun gi

Ngai mM suk yi yim yit sa ngin。」

An ngionggi déu suk yi ngaiyín vi ngai he ti yit ge siòng dò ge。」

Ciu yà zak tiau kien tin tin?」

Dóng yenNgi cim dò yit liap m suk yi yim yit sa ngin ge zon sakgi ciu he ngi geNgi fat hien yit zak m suk yi yim yit sa ngin ge hòi dògi ciu he ngi geNgi det dò pet sa mo ge siòng fapngi síin ciàng zón ligi ciu he ngi geNgai sii he an ngiong ge cin hinNgai ziam yiú sén èyín vi mo ngin bì ngai sién yiú yà siòng fap。」

Nkok siit he。」sèu vong zìi gòng:「Ngi oi ngiòng è cù lí yà déu sén è?」

 

 

 

108

「B管理佢兜,」實業家應講:「B核算佢兜,算過了又再過算。這當難,毋過B生成就係一個關心重要事情个人。」

小王子對佢个回答還係毋滿意。

「撿採B佔有一條綢仔做个手帕,」小王子講:「B做得圍適頸根帶等走;係講B佔有一蕊花,B做得拗下來帶等走。毋過你做毋得對天頂摘下星仔……

「做毋得。但係B做得將佢兜到銀行去。」

「這係麼介意思?」

「意思係講,B將B个星仔寫佇一張紙頂項,然後將佢放佇拖箱,再過用一支鎖匙鎖起來。」

「就恁樣定定?」

「恁樣就罅哩啊!」實業家講。

「恁生趣,」小王子暗想:「盡有詩意,毋過這毋係重要个事情啊!」

 

註解

 

1、   生成:生來就是、原本就是。

2、   綢仔:綢緞。

3、   頸根:脖子。

4、   拗下來:折下來。

5、   貯:儲存。

6、   拖箱:抽屜。「拖箱肚」,意為「抽屜裡」。

7、   罅哩:夠了。

 

 

 

 

 

 

 

109

Ngai gòn lí gi déu,」siit ngiap gá en gòng:「Ngai het son gi déuson go liàu yiu zai go sonYà dóng nanm go ngai sáng sang ciu he yit ge gúan sím cung yeu sii cin ge ngin。」

Sèu vong zìi dui gi ge fi dap han he m mán yi

Giàm cài ngai ziam yiú yit tiau cu è zo ge sù pa,」sèu vong zìi gòng:「Ngai zo det vi di giàng gín dai dèn zèuhe gòng ngai ziam yiú yit lui fángai zo det àu há loi dai dèn zèuM go ngi zo m det dui tién dàng zak há sén è…

Zo m detDan he ngai zo det zióng gi déu dù do ngiun hong hi。」

Yà he mà gie yi sii?」

Yi sii he gòngngai zióng ngai ge sén è sià du yit zóng zìi dàng hongyen heu zióng gi biong du tó sióng dùzai go yiung yit gí sò sii sò hì loi。」

Ciu an ngiong tin tin?」

An ngiong ciu la lè a!」Siit ngiap gá gòng

Àn sén ci,」sèu vong zìi am siòng:「Cin yiú síi yim go yà m he cung yeu ge sii cin a!」

 

 

 

 

110

重要个事情,小王子想个大人想个當無共樣。

「B自家佔有一蕊花,」佢繼續實業家談哆:「B逐日淋水。B佔有三座火山,B逐日清理(死个火山,B也清理;因為天下事真難講)。B佔有B个火山,對火山有用;B佔有B个花,對花有用。毋過你對這兜星仔有麼介用?……

這實業家嘴擘擘仔,毋過講毋出麼介。小王子就離開哩。

「大人實在無人共樣,」小王子佇佢繼續旅行个時節,自家愐講。

 

 

 

註解

 

1、   談哆:談天、對話。

2、   逐日:每天。

3、   嘴擘擘仔:嘴開開的、傻傻的樣子。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Cung yeu ge sii cinsèu vong zìi siòng ge láu tai ngin siòng ge dóng mo kiung yong

Ngai cii gá ziam yiú yit lui fá,」gi gi siuk láu siit ngiap gá dam de:「Ngai dak ngit lim sùiNgai ziam yiú sám co fò sánngai dak ngit cín lí(sì ge fò sánngai ya cín líyín vi tién ha sii cin nan gòng)Ngai ziam yiú ngai ge fò sándui fò sán yiú yiungNgai ziam yiú ngai ge fádui fá yiú yiungM go ngi dui yà déu sén è yiú mà ge yiung

Yà siit ngiap gá zoi bak bak èm go gòng m cut mà gieSèu vong zìi ciu li kói lè

Tai ngin siit cai mo láu ngin kiung yong,」sèu vong zìi du gi gi siuk lí hang ge sii zietcii gá mèn gòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

14

第五隻星仔最趣怪,這係最細个星仔,佢就做得一盞路燈企一個點路燈个人【圖30】定定。這星仔頂無別儕、無屋,小王子毋瞭解路燈點燈人佇該位有麼介用。毋過佢自家對自家講:

 

 

14

Tizak sén è zui ci guaiyà he zui se ge sén ègi ciu zo det zóng yit zàn lu dén láu kí yit ge diàm lu dén ge ngintu sám siiptin tinYà sén è dàng mo pet samo vuksèu vong zìi m liàu giè lu dén láu diàm dén ngin du ge vi yiú mà gie yiungM go gi cii gá dui cii gá gòng

 

 

 

註解

 

 1、張:裝下去。

 2、別儕:別人。

 

 

 

 

 

 

 

113

30

 

 

 

 

 

114

「這個人實在阿里不答。但係,國王、奢鼻个人、實業家合酒鬼仔來比,佢還毋係恁阿里不答个。因為至少佢个聲事異有意義。佢點著路燈該下,就像佢分一隻星仔,抑係一蕊花新个生命。佢舞烏路燈該下,就像送一蕊花,抑係一隻星仔去睡目,這係一種盡優雅个工作。既然優雅,就有用。」

踏到這星仔頂个時節,佢盡有禮貌對點燈人行禮。

「恁會早。你做麼介舞烏路燈哪?」

「這係規則。」點燈人講:「你也恁會早。」

「規則个內容係麼介?」

「係規定B愛舞烏路燈。晚安!」

佢又點著路燈來。

「毋過你仰仔又點著路燈哪?」

「這係規則。」點燈人應佢。

「B毋瞭解。」小王子講。

「無麼介好瞭解,」點燈人講:「規則就係規則。恁會早。」

 

註解

 

1、   阿里不答:不三不四;不合規矩的。

2、   聲事:工作。

 2、舞烏:弄熄。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Yà ge ngin siit cai á lí but dapDan heláu guet vongsá pi ge nginsiit ngiap gá kak ziù gùi è loi bìgi han m he àn á lí but dap geYín vi zii sèu gi ge sáng se i yiú yi ngiGi diàm cok lu dén ge haciu ciong gi bún yit zak sén èya he yit lui fá sín ge sén miangGi mù vú lu dén ge haciu ciong sung yit lui fáya he yit zak sén è hi soi mukyà he yit zùng cin yiú ngà ge gúng zokGi yen yiú ngàciu yiú yiung。」

Tap do yà sén è dàng ge sii zietgi cin yiú lí mau dui diàm dén ngin hang lí

Àn voi zòNgi zo mà gie mù vú lu dén no?」

Yà he gúi zet。」diàm dén ngin gòng:「Ngi ya àn voi zò。」

Gúi zet ge nui yiung he mà gie?」

He gúi tin ngai oi mù vú lu dénVàn ón!」

Gi yiu diàm cok lu dén loi

M go ngi ngiòng è yiu diàm cok lu dén no

Yà he gúi zet。」diàm dén ngin en gi

Ngai m liàu giè。」sèu vong zìi gòng

Mo mà gie hò liàu giè,」diàm dén ngin gòng:「Gúi zet ciu he gúi zetÀn voi zò。」

 

 

116

佢又舞烏路燈。

佢拿起繡等紅格仔个手帕一下額頭。

「B這行實在得人畏。以前還算合理:B朝晨頭舞烏路燈,暗晡頭再過點著路燈。日時頭賸个時間,B做得輕鬆一下;暗晡時賸个時間,B做得睡目。」

「對該下到今規則有改麼?」

「規則無改,」點燈人講:「這正係悲劇:這星仔一年過一年緊捩緊遽,毋過規則無改變。」

「後來呢?」

「後來--現下這星仔每一分鐘轉一輪。」點燈人講:「B一秒鐘都歇睏毋得。每一分鐘B愛點著舞烏路燈一擺。」

「這實在盡古琢。你核這位一日正一分鐘定定。」

「這根本都毋古琢,」點燈人講:「P講話个時節,一個月既經過去哩。」

 

 

註解

 

1、   捽:擦,如:「地泥恁溼,拿爛布仔來捽。」

 2、得人畏:令人害怕。

 3、緊捩緊遽:越轉越快。

 4、歇睏:休息,如:「擔頭恁重,路頭恁遠,肩頭又恁痛,歇睏一下

    好麼?」

 5、古琢:滑稽。

 

 

 

 

 

 

117

Gi yiu mù vú lu dén

Gi ná hì siu dèn fung gak è ge sù pa cut yit ha ngiak teu

Ngai yà hong siit cai det ngin viYí cien han son hap lí

ngai zéu siin teu mù vú lu dénam bú sii zai go diàm cok lu dénNgit sii teu cún ge sii giénngai zo det kiáng súng yit haam bú sii cún ge sii giénngai zo det soi muk。」

Dui ge ha do gín gúi zet yiú gòi mo?」

Gúi zet mo gòi,」diàm dén ngin gòng:「Yà zang he bí kiakyà sén è yit ngien go yit ngien gìn lit gìn giakm go gúi zet mo gòi bien。」

Heu loi ne?」

Heu loi--hien ha yà sén è mí yit fún zúng zòn yit lín。」diàm dén ngin gòng:「Ngai yit mèu zúng du hiet kun m detMí yit fún zúng ngai oi diàm cok láu mù vú lu dén yit bài。」

Yà siit cai cin gù dokNgi het yà vi yit ngit zang yit fún zúng tin tin。」

Yà gín bùn du m gù dok,」diàm dén ngin gòng:「Én gòng fa ge sii zietyit ge ngiet gi gín go hi lè。」

 

 

 

 

118

「一個月?」

「係啊!一個月。三十分鐘。三十日。晚安!」

佢又去點著路燈。

小王子看佢,佢感覺對點燈人當合意,因為佢對其規則當忠心。佢記得以前自家拉一下凳仔就做得尋著夕陽;佢想愛這個朋友U手。

「你知麼?」小王子講:「B做得教你一種方法。你想歇睏,你就……

「B長透想愛歇睏,」點燈人講。

因為這方法有可能分人同時老實做事又做得懶尸。

小王子繼續解釋:

「你个星仔三大步就行一輪。勻勻仔行,你就會一直佇日頭下。你想愛歇睏,你想愛行s个時節--你想愛日時頭有幾長就幾長。」

 

註解

 

1、               合意:中意。

2、               勻勻仔:不疾不徐地、很均勻地。

 3、行s:休閒、休息。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Yit ge ngiet?」

He aYit ge ngietSám siip fún zúngSám siip ngitVàn ón!」

Gi yiu hi diàm cok lu dén

Sèu vong zìi kon gigi gàm gok dui diàm dén ngin dóng gak yiyín vi gi dui giá gúi zet dóng zúng símGi gi det yí cien cii gá lái yit ha den è ciu zo det cim dò sit yonggi siòng oi láu yà ge pen yiú ten sù

Ngi dí mo?」sèu vong zìi gòng:「Ngai zo det gáu ngi yit zùng fóng fapNgi siòng hiet kunngi ciu…

Ngai cong teu siòng hiet kun,」diàm dén ngin gòng

Yín vi yà fóng fap yiú kò nen bún ngin tung sii lò siit zo se yiu zo det nán síi

Sèu vong zìi gi siuk giè siit

Ngi ge sén è sám tai pu ciu hang yit línYiun yiun è hangngi ciu voi yit ciit du ngit teu háNgi siòng oi hiet kunngi siòng oi hang liau ge sii ziet--ngi siòng oi ngit sii teu yiú gì cong ciu gì cong。」

 

 

 

 

 

 

120

「該對B無麼介用,」點燈人講:「B這生人最愛个係睡目。」

「恁樣你就盡歪命哩,」小王子講。

「B盡歪命,」點燈人講:「恁會早。」

    佢又舞烏路燈。

「這個人,」小王子佇繼續佢个長程旅行路項對自家講:「這個人會分其他个人--國王、奢鼻个人、酒鬼仔、實業家--看當無。毋過佢係佢兜中間分B感覺最毋會阿里不答个。可能係佢會想別个事,毋會歸日仔單單想自家个事个關係!」

 

 

 

註解

 

1、歪命:命運很差。

 2、看當無:看輕、看不起。

 3、單單:只有。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Ge dui ngai mo mà gie yiung,」diàm dén ngin gòngNgai yà sén ngin zui oi ge he soi muk。」

An ngiong ngi ciu cin vái miang lè,」sèu vong zìi gòng

Ngai cin vái miang,」diàm dén ngin gòng:「Àn voi zò。」

Gi yiu mù vú lu dén

Yà ge ngin,」sèu vong zìi du gi siuk gi ge cong sang lí hang lu hong dui cii gá gòng:「Yà ge ngin voi bún ki tá ge ngin--guet vongsá pi ge nginziù gùi èsiit ngiap gá--kon dóng moM go gi he gi déu zúng gién bún ngai gàm gok zui m voi á lí but dap geKò nen he gi voi siòng pet ge siim voi gúi ngit è dán dán siòng cii gá ge sii ge gúan he!」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122

15

    第六隻星仔比頭先講个大十倍。核適頂高个係一個寫當大本書个老紳士。【圖31

「喔!看啊!一個探險家來哩,」佢看著小王子來就大聲對自家講。

小王子坐佇桌唇,等氣透勻。佢行盡久,走了盡遠盡遠个路。

「你打奈仔來?」這老紳士問佢。

   

 

15

31

Ti liuk zak sén è bì teu sién gòng ge tai siip poiHet di dàng gó ge he yit ge sià dóng tai bùn sú ge lò síin siitu sám siip yit

ÒKon aYit ge tam hiàm gá loi lè,」gi kon dò sèu vong zìi loi ciu tai sáng dui cii gá gòng

Sèu vong zìi có du zok sundèn hi tèu yiunGi hang cin giùzèu liàu cin yèn cin yèn ge lu

Ngi dà nai è loi?」yà lò síin sii mun gi

 

 

 

 

 

 

 

123

31

 

 

 

註解

 

1、桌唇:桌子旁邊。

 2、透勻:使呼吸順暢。

 3、打奈仔來:從哪裡來?

 

 

 

 

124

「該大本个書係麼介?」小王子問講:「你佇該做麼介?」

「B係地理學家,」老紳士講。

「地理學家係做麼介?」小王子問。

「地理學家係一個有學問个人,佢知所有个海、河灞、城市、山沙漠奈搭位仔。」

「該異生趣,」小王子講:「總算適這看著一個有真實工作个人哩。」佢看一下這地理學家个星仔。這係佢看過最靚、最排場个星仔。

「你个星仔盡靚,」佢講:「有大海洋麼?」

「B無辦法你講,」地理學家講。

「嗄!」小王子當失望。「有大山麼?」

「B無辦法你講,」地理學家講。

「該--有城市、河灞、沙漠麼?」

「B咩無辦法你講。」

「毋過你係地理學家啊?」

 

 

註解

 

1、   奈搭位仔:哪個地方。

 2、排場:場面熱鬧。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Ge tai bùn ge sú he mà gie?」sèu vong zìi mun gòng:「Ngi du ge zo mà gie?」

Ngai he ti lí hok gá,」lò síin sii gòng

Ti lí hok gá he zo mà gie?」sèu vong zìi mun

Ti lí hok gá he yit ge yiú hok mun ge ngingi dí sò yiú ge hòiho basang siisán láu sá mok du nai dap vi è。」

Ge i sén ci,」sèu vong zìi gòng:「Zùng son di yà kon dò yit ge yiú zíin siit gúng zok ge ngin lè。」Gi kon yit ha yà ti lí hok gá ge sén èYà he gi kon go zui ziángzui pai cong ge sén è

Ngi ge sén è cin ziáng,」gi gòng:「Yiú tai hòi yong mo?」

Ngai mo pan fap láu ngi gòng,」ti lí hok gá gòng

!」sèu vong zìi dóng siit mong。「Yiú tai sán mo?」

Ngai mo pan fap láu ngi gòng,」ti lí hok gá gòng

Ge--yiú sang siiho basá mok mo?」

Ngai me mo pan fap láu ngi gòng。」

M go ngi he ti lí hok gá a?」

 

 

 

 

 

 

126

「確實係,」地理學家講:「毋過B毋係探險家。佇B這星仔頂一個探險家都無。出外去算城市、河灞、山、海、海洋沙漠个數量,毋係地理學家个事情。地理學家忒重要哩,做毋得走到外背逛去逛轉。佢做毋得離開其桌仔。毋過佢愛適書房肚接見探險家。佢問佢兜問題,然後將佢兜旅行个經歷記下來。假使奈個講个佢有合意,佢就派人去調查這探險家个人格。」

「做麼介愛恁樣?」

「因為探險家萬一講花撩,會分地理學家个書帶來盡大个麻煩。食忒多酒个探險家咩共樣。」

「仰仔哪?」

「因為食醉个人會看著雙層个影仔。恁樣地理學家會將本旦一座山个地方錯畫做兩座山。」

「B知有人,」小王子講:「會係當个探險家。」

 

 

註解

 

1、               逛去逛轉:逛來逛去。

2、               俟:只、就。

3、               ㄐG差勁,如:「佢算數ㄚYㄐA毋過其英文長透打第一。」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127

Kok siit he,」ti lí hok gá gòng:「M go ngai m he tam hiàm gáDu ngai yà sén è dàng yit ge tam hiàm gá du moCut ngoi hi son sang siiho basánhòihòi yong láu sá mok ge su liongm he ti lí hok gá ge sii cinTi lí hok gá tet cung yeu lèzo m det zèu do ngo boi ong hi ong zòn Gi zo m det li kói giá zok èM go gi oi di sú fong dù ziap gien tam hiàm gáGi mun gi déu mun tiyen heu zióng gi déu lí hang ge gín lit gi há loiGà sìi nai ge gòng ge gi yiú gak yigi ciu pai ngin hi tiau ca yà tam hiàm gá ge ngin giet。」

Zo mà gie oi an ngiong?」

Yín vi tam hiàm gá van yit gòng fá liáuvoi bún ti lí hok gá ge sú dai loi cin tai ge ma fanSiit tet dó ziù ge tam hiàm gá me kiung yong。」

Ngiòng è no?」

Yín vi siit zui ge ngin voi kon dò súng cen ge yàng èAn ngiong ti lí hok gá voi zióng bùn dàn sii yit co sán ge ti fóng co fa zo liòng co sán。」

Ngai dí yiú ngin,」sèu vong zìi gòng:「voi he dóng lám ge tam hiàm gá。」

 

 

 

 

 

 

 

128